Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1 Definities
1. K'dans: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan K'dans op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
2. Klant: de wederpartij van K'dans die een product of dienst afneemt.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij K'dans als opdrachtnemer optreedt, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. K'dans heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan de klant.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien K'dans afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3 Aanbod
1. K'dans kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

Artikel 4 Abonnementen
1. Maandelijkse abonnementen worden iedere maand automatisch verlengd.
2. Een abonnement kan ieder moment van de maand starten. En is geldig tot een maand na de startdatum.
3. Een abonnement kan op ieder moment opgezegd worden. Het abonnement zal na annulering na de einddatum niet meer worden verlengd.
4. K'dans geeft geen restitutie van abonnementsgeld.

5. Als wordt gekozen om het abonnement per direct stop te zetten geeft K'dans geen restitutie van (een deel van) het abonnementsgeld.
Artikel 5 Tarieven en betalingen
1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Met het aangaan van een abonnement ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het abonnement, ook wanneer niet de gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het abonnement.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. K'dans heeft het recht de vergoedingen aan te passen.
4. In tegenstelling van hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, zal de prijs voor huidige klanten niet worden verhoogd zo lang hun abonnement loopt.
5. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd binnen de looptijd van het abonnement, is de klant na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. De betaling vindt maandelijks via automatische incasso plaats. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
7. Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de dienstverlening ontzegd. Indien het abonnement niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. K'dans voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de klant met haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie of succes geven.
2. Doordat de diensten van K'dans online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
4. K'dans behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren.
5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een abonnement kunnen van tijd tot tijd wisselen. K'dans is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 7 Informatieverstrekking
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan K'dans.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens.
3. Klant vrijwaart K'dans voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade
1. K'dans is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten en opvolgen van adviezen gegeven door K'dans.
3. K'dans is niet verantwoordelijk voor het oplopen van letsel, schade of lichamelijke blessures bij de klant. Deelname aan een sessie is te allen tijde op eigen risico.
4. In het geval dat K'dans een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door K'dans in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
5. Klant vrijwaart K'dans tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt K'dans alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gesteld materiaal.
2. K'dans verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een lidmaatschap te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Gedeeld materiaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van K'dans worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van K'dans.
4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. K'dans is in een dusdanig geval gerechtigd de klant te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.
5. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van K'dans. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer het materiaal beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
6. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de klant en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet.

Artikel 10 Communicatie en gedrag
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. K'dans behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag de diensten van K'dans belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.

Artikel 11 Wijziging en annulering
1. In bijzondere situaties, die enkel ter beoordeling van K'dans komen, waaronder maar niet gelimiteerd tot langdurige ziekte van de klant of een zwangerschap, kan in overleg het lidmaatschap tijdelijk gepauzeerd worden, mits dit tijdig wordt aangegeven. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van drie maanden.
2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft K'dans de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. K'dans maakt een
wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de klant en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het lidmaatschap zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd. K'dans behoudt zich hiermee tevens het recht om dagen en tijden van live online lessen te wijzigen.
3. K'dans behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan de klant worden gecommuniceerd.

Artikel 12 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en inloggen of functioneren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan K'dans.
2. Zij streeft ernaar binnen 48 uur inhoudelijk op de klacht te reageren.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin K'dans is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens K'dans en betrokken derden 12 maanden.